Attefallshus regler

Attefallshus regler

Huset ska också vara ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov.

Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard.
Husen får byggas utan bygglov om de byggs 4,5 meter från tomtgräns, annars krävs tillstånd från grannen.
Arean får maximalt uppgå till 25 kvadratmeter och den högsta nockhöjden är satt till 4 meter. Boytan ligger på cirka 20-21 kvadratmeter.
Bygget av ett komplementbostadshus måste anmälas till kommunen, även om det inte krävs något bygglov.
Ett krav för att få bygga ett komplementbostadshus är att det finns en huvudbyggnad på tomten.
Kommun kan kräva bygglov i vissa fall

Även om Attefallshusen är bygglovsbefriade kan kommunen kräva bygglov:

Om kommunen i detaljplan kräver bygglov för ett område som utgör värdefull miljö.
Om byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.
Om komplementbostadshuset, tillbyggnaden och inredandet av ytterligare en bostad är inom eller i anslutning till en flygplats eller ett övning- och skjutfält som är av riksintresse för totalförsvaret enligt bestämmelser i miljöbalken.
Befintliga regler om redan bygglovsbefriade åtgärder, till exempel friggebodar, fortsätter att gälla även i fortsättningen.
Källa: http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/
Viktigt att tänka på:

Vänligen obeservera att regler och förutsättningar kan variera för respektive kommun. Ta kontakt med er kommun för mer deljaljerad upplysning vid eventuella frågor